Regio

Twente

 • Werkgelegenheid

  Op deze pagina kunt u zien hoe de werkgelegenheid in uw regio is samengesteld naar branche. Verder is er aandacht voor trends: is er sprake van een stijging of daling van de werkgelegenheid. Tot slot krijgt u inzicht in persoonskenmerken van werkenden, leeftijd en parttimeopbouw, in zorg en WJK.

 • Ontwikkeling werkgelegenheid zorg en WJK naar branche (in FTE)

  Deze datavisualisatie toont de procentuele ontwikkeling van het aantal FTE naar branches binnen de sector zorg en WJK. De regionale ontwikkeling wordt daarbij afgezet tegen de landelijke ontwikkeling. Met behulp van de filter is het mogelijk om 1 van de 9 branches binnen zorg en WJK te selecteren.  Bron: PFZW, CBS, bewerking Etil
 • Samenstelling zorg en WJK naar branche (in FTE)

  Deze datavisualisatie toont de samenstelling van het aantal FTE in de sector zorg en WJK naar subbranche. Met behulp van de tijdsfilter krijgt u inzicht in verschuivingen in deze samenstelling. Bron: PFZW, CBS, bewerking Etil
 • Parttimeopbouw zorg en WJK naar branche (in FTE)

  Deze datavisualisatie toont de samenstelling van het aantal FTE naar partimeklassen. Met behulp van de tijdsfilter krijgt u inzicht in trends in de partimeopbouw van het aantal FTE. Verder is het met een filter mogelijk om 1 van de 9 branches binnen zorg en WJK te selecteren. Bron: PFZW, CBS, bewerking Etil

 • Leeftijdssamenstelling zorg en WJK (in FTE)

  Deze datavisualisatie toont de samenstelling van het aantal FTE naar leeftijd. Met behulp van de tijdsfliter krijgt u inzicht in trends in de leeftijdssamenstelling van het aantal FTE. Verder is het ook mogelijk om 1 van de 9 branches binnen zorg en WJK met een filter te selecteren. Bron: PFZW, CBS, bewerking Etil
 • Samenstelling zorg en WJK naar kwalificatie (in FTE)

  Deze datavisualisatie toont de samenstelling van het aantal FTE naar kwalificaties (werknemers zijn ingedeeld naar hoogst behaalde kwalificatie). Met behulp van de tijdsfilter krijgt u inzict in verschuivinven in deze samenstelling. Verder is het ook mogelijk om 1 van de 9 branches binnen zorg en WJK met een filter te selecteren. Bron: PFZW, CBS, AZW, bewerking Etil.
 • Mobiliteit

  De arbeidsmarkt in de sector zorg en WJK is volop in beweging. Op deze pagina vindt u informatie over de in- en uitstroom in zorg en WJK of een bepaalde branche. Verder is er ook aandacht voor de herkomst en bestemming van werknemers die van baan wisselen. Tot slot krijgt u ook inzicht in leeftijdssamenstelling van de in- en uitstroom in zorg en WJK.

 • Bestemming uitstroom zorg en WJK

  Deze datavisualisatie toont de jaarlijkse ontwikkeling van de verschillende categorieën voor herkomst en bestemming van de in- en uitstroom (in Zorg en WJK of een bepaalde branche). Met behulp van de filter is het mogelijk om 1 van de 9 branches binnen zorg en WJK te selecteren. Bron: PFZW, CBS, bewerking Etil

 • In- en uitstroom zorg en WJK per jaar

  Deze datavisualisatie toont de jaarlijkse ontwikkeling van het aantal werknemers dat is ingestroomd in een baan in Zorg en WJK of een bepaalde branche. Naast de instroom is ook de ontwikkeling van het aantal werknemers dat is uitgestroomd in een baan in Zorg en WJK of een bepaalde branche opgenomen in deze visualisatie. Met behulp van de filter is het mogelijk om 1 van de 9 branches binnen zorg en WJK te selecteren. Bron: PFZW, CBS, bewerking Etil

 • Saldo in- en uitstroom zorg en WJK per kwartaal

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het saldo van instroom van het aantal werknemers in een baan in een bepaald kwartaal, minus de uitstroom van werknemers in een baan in datzelfde kwartaal (in Zorg en WJK of een bepaalde branche). Met behulp van de filter is het mogelijk om 1 van de 9 branches binnen zorg en WJK te selecteren. Bron: PFZW, CBS, bewerking Etil
 • Herkomst instroom zorg en WJK

  Deze datavisualisatie toont de jaarlijkse ontwikkeling van de verschillende categorieën voor herkomst en bestemming van de in- en uitstroom (in Zorg en WJK of een bepaalde branche). Met behulp van de filter is het mogelijk om 1 van de 9 branches binnen zorg en WJK te selecteren. Bron: PFZW, CBS, bewerking Etil

 • Leeftijdssamenstelling in- en uitstroom zorg en WJK

  Deze datavisualisatie toont de samenstelling van de in- en uitstroom (in Zorg en WJK of een bepaalde branche) naar leeftijd. Met behulp van de tijdsfilter krijgt u inzicht in trends in de leeftijdssamenstelling van de in- en uitstroom. Veder is het ook mogelijk om 1 van de 9 branches binnen zorg en WJK met een filter te selecteren. Bron: PFZW, CBS, bewerking Etil

 • Omgeving

  In het thema omgeving staan ontwikkelingen centraal die direct of indirect een effect hebben op de arbeidsmarkt van zorg en WJK. Zo is er aandacht voor demografische ontwikkelingen: invloed op de totale vraag naar zorg en het beschikbare aanbod van arbeidskrachten. Verder is er aandacht voor de ontwikkeling van het ww-uitkeringen naar (ook niet zorggerelateerde) beroepsklasse. Tot slot krijgt u inzicht in de arbeidsmarktspanning in zorg- en welzijnberoepen.

 • Ontwikkeling aantal inwoners naar leeftijdsklasse

  Deze datavisualisatie toont de procentuele ontwikkeling van het totaal aantal inwoners. De regionale ontwikkeling wordt daarbij afgezet tegen de landelijke ontwikkeling. Met behulp van de filter kunt u één van de drie leeftijdsgroepen selecteren. Bron: CBS, bewerking Etil

 • Ontwikkeling groene en grijze druk

  Deze datavisualisatie toont ontwikkeling van de groene en grijze druk. Groene druk: de verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Grijze druk: de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. De regionale ontwikkeling wordt daarbij afgezet tegen de landelijke ontwikkeling. Bron: CBS, bewerking Etil

 • WW-uitkeringen naar leeftijd

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal ww-uitkeringen naar leeftijd. Definitie ww-uitkering: het UWV geeft op basis van de Werkloosheidswet (WW) een uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. Met behulp van de filter is het mogelijk om 1 van de 13 beroepsklassen te selecteren. Bron: UWV, bewerking Etil

 • Spanningsindicator naar beroep

  Deze datavisualisatie toont de spanningsindicator van het UWV naar zorg- en welzijnberoepen. Deze indicator geeft de spanning weer tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Met behulp van de tijdsfilter krijgt u inzicht in trends in de arbeidsmarktspanning in zorg- en welzijnberoepen. Bron: UWV, bewerking Etil

 • Onderwijs

  Een groot deel van de studenten stroomt na zijn opleiding uit naar de arbeidsmarkt. In dit thema kunt u voor uw regio opzoeken hoeveel mbo- en hbo-studenten er in de onderwijssector zorg en welzijn zijn. Verder krijgt u inzicht in de ontwikkeling van de instroom van eerstejaarstudenten in zorg- en welzijnopleidigen.

 • Ontwikkeling mbo-deelnemers zorg en welzijn

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal mbo-studenten in zorg- en welzijnopleidingen. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de plaats van de onderwijsinstelling. Met behulp van de filter is het mogelijk om één van de onderliggende mbo-kwalificaties te selecteren. Bron: DUO, SBB, bewerking Etil

 • Ontwikkeling hbo-studenten zorg en welzijn

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal hbo-studenten in zorg- en welzijnopleidingen. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de plaats van de onderwijsinstelling. Met behulp van de filter is het mogelijk om één van de onderliggende hbo-opleidingen te selecteren. Bron: DUO, SBB, bewerking Etil

 • Ontwikkeling mbo-instroom zorg en welzijn

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal eerstejaars ingeschrevenen in zorg- en welzijnopleidingen op mbo-niveau. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de plaats van de onderwijsinstelling. Met behulp van de filter is het mogelijk om één van de onderliggende mbo-kwalificaties te selecteren. Bron: DUO, SBB, bewerking Etil

 • Ontwikkeling hbo-instroom zorg en welzijn

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal eerstejaars ingeschrevenen in zorg- en welzijnopleidingen op hbo-niveau. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de plaats van de onderwijsinstelling. Met behulp van de filter is het mogelijk om één van de onderliggende hbo-opleidingen te selecteren. Bron: DUO, SBB, bewerking Etil

 • Vacatures

  De vacaturecijfers zijn nog niet betrouwbaar, er wordt gewerkt aan het bruikbaar maken van de vacaturecijfers.

  Vacatures zijn de onbezette arbeidsplaatsen waarvoor – binnen of buiten een instelling of organisatie – personeel wordt gezocht. Op deze pagina kunt u zien in welke branches en kwalificaties er in uw regio veel of juist weinig vacatures te vinden zijn. Tot slot krijgt u inzicht in kenmerken van de openstaande vacatures naar branche: opleidingsniveau en aantal uur (gevraagd).

 • Type vacature naar branche per maand

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures binnen de sector zorg en WJK naar werkveld (branche). Met behulp van de filter is het mogelijk om onderscheid te maken naar type vacature: baan, stage, zzp en vakantie-weekend. Bron: Werkgeversverband, Etil

 • Samenstelling vacatures (type baan) naar opleidingsniveau

  Deze datavisualisatie toont de samenstelling van het aantal openstaande vacatures (type baan) naar opleidingsniveau. Met behulp van de tijdsfilter krijgt u inzicht in verschuivingen in deze samenstelling. Met behulp van de filter is het mogelijk om 1 van de 10 werkvelden (branches) binnen zorg en WJK te selecteren. Bron: Werkgeversverband, Etil

 • Samenstelling vacatures (type baan) naar aantal uur

  Deze datavisualisatie toont de samenstelling van het aantal openstaande vacatures (type baan) naar aantal uur (uren gevraagd). Met behulp van de tijdsfilter krijgt u inzicht in verschuivingen in deze samenstelling. Met behulp van de filter is het mogelijk om 1 van de 10 werkvelden (branches) binnen zorg en WJK te selecteren. Bron: Werkgeversverband, Etil